сряда, 27 октомври 2010 г.

АУТИЗЪМ

Симптоматика
Трите основни симптома според класификациите на психичните заболявания МКБ-10 и ДСМ-IV са:
 1) нарушение в социалните взаимоотношения,
2) нарушения на речта и езика и 3) стереотипен, повтарящ се репертоар на действия и интереси.
1. Нарушението на социалните взаимоотношения:
  • неспособност на пациента да управлява социалните си контакти чрез невербално поведение (социална усмивка, мимика, зрителен контакт)
  • неспособност за установяване на отношения с връстници (силно изразена липса на интерес към връстници, липса на приятелства)
  • несподеляне на интереси или чувства с другите (не посочва интересни неща на другите)
  • липса на социално-емоционална обвързаност с другите (неуместно поведение в социални ситуации; липса на емоционални реакции, например утешаване; изглежда така, сякаш използват другите като предмети)
2. Нарушенията на речта и езика:
  • речта липсва или е неразбираема за околните
  • липсва компенсация на вербалната реч чрез мимика или жестове, липсва спонтанна имитация на действията на другите
  • стереотипни, повтарящи се, своеобразни изрази, както и неологизъм, ехолалия, изговаряне на мисли на глас
3. Повтарящи се, стереотипни действия са:
  • стереотипни, необичайни действия или тясно ограничени специални интереси (ритуали, фиксирано наблюдаване на движещи се обекти)
  • стереотипни и повтарящи се маниеризми (въртене на пръсти пред очите, люлеене върху стол, подскачане)
  • занимание с части от обекти или нефункционални елементи от обекти (като колела на детски колички, очи на кукли) или необичаен интерес към аспекти на сетивата: фиксиране към определен мирис, вкус, докосвания
Диагностика
Според диагностичните класификации на психичните разстройства симптоматиката на аутизма трябва да се прояви преди тригодишна възраст, но ранното диагностициране е трудно, защото симптомите през първите две години са неспецифични.
Както при по-голяма част от диагностиката на психичните разстройства е нужна многоизмерна и мултимодална диагностика. Като стандартен инструмент за диагостициране на аутизъм се използва полустандартизираното интервю Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R; Lord, Rutter & LeCouteur, 1994) и скалата за наблюдение Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS: Lord et al., 2000). Тези инструменти се придържат строго към диагностичните критерии на МКБ-10 и DSM-IV.
Събират се и допълнителни данни чрез запитвания на родители и възпитатели, неврологични изследвания (поради високата коморбидност с епилепсия и други особености на неврологичните функции), както и тестове за интелигентност, за развитие на моторните функции, на речта и комуникацията, на функциите на възприятията.
 Многоизмерната диагностика се налага от една страна с цел идентифициране на ресурси и дефицити и оттам по-успешна интервенция, от друга страна с цел прецизна диференциална диагностика.

Диференциална диагностика

Приема се, че аутизмът е в по-тежкия край на заболяванията от аутистичния спектър. Разграничаването от други генерализирани разстройства на развитието като Синдрома на Рет и Дезинтегративното разстройство на развитието е сравнително лесно за диагностиците.
Проблематично е разграничаването на така наречения high functioning autism(лица с аутизъм, при които интелигентността се намира в "нормалния" диапазон над 70 КИ) от Синдрома на Аспергер (Fitzgerald & Colvin, 2001): отделни студии разискват, че при Аспергер развитието на речта е в норма, докато приhigh-functioning autism не или че при Аспергер вербалните способности са по-добре развити от невербалните, докато при high-functioning autism е обратното. Това, че тези разултати не могат да бъдат повторени, както и фактите, че липсва клиничен инструмент за разграничаване на двете разстройства и че индивиди с high-functioning autism и Аспергер, но не и с low-functioning autism (под 70 КИ) се срещат в едни и същи семейства (Szatmari, Jones, Zwaigenbaum & McLean, 1998), говорят за това че Аспергер и high-functioning autismпредставляват по-скоро едно и също разстройство в "нормалната" област на функциониране на интелекта. В случай на съмнение се предпочита диагноза Аспергер пред аутизъм заради негативното нюансиране на термина аутизъм.
Атипичен аутизъм се диагностицира според МКБ-10, когато липсват симптоми на един от трите основни категории нарушения: социални взаимоотношения, реч и език и проява на повтарящи се, стереотипни действия.
Разграничаването от шизофрения в детска възраст не винаги е лесно. Основни признаци на диференциране са следните: шизофренията в детска възраст обикновено започва внезапно и може да се определи период на развитие в нормата преди начало на разстройството, докато аутизмът протича в по-голяма степен константно. При шизофренията също така е налична позитивна симптоматика, която се изразява в налудности и халюцинации, които при аутизма липсват. Друга отличителна черта се отнася към невербалната комуникация, която при аутизма липсва или е нарушена и която при шизофренията e в границите на нормата (Volkmar, 1998). Разграничаването от шизофренията е важно поради лечението с медикаменти: предписани невролептици (медикаменти за лечение на шизофрения) могат да влошат симптоматиката на стереотипните повтарящи се действия. Схващането на Канър за аутизма като разстройство от шизофренния спектър (той нарича аутизма "инфантилна шизофрения") не е актуално: студии показват липсваща фамилна връзка между аутизъм и шизофрения (Fombonne, 2003a). Поради тази причина аутизмът е изваден от категорията "разстройства от шизофренния спектър" в актуалните диагностични класификации и е въведен като отделно генерализирано разстройство на развитието. В отделни случаи все пак е възможна двойна диагноза аутизъм и шизофрения в детска възраст.

ЗА ТЕРАПИЯ И ДИАГНОСТИКА В ПЛОВДИВ СЕ ОБАДЕТЕ НА 0886 86 66 08 - ХРИСТЕВА

петък, 1 октомври 2010 г.

Развитие на детската реч

Развитие на детската реч:
Речта при детето се формира по време на неговото развитие и растеж.
Новороденото може да киха, да кашля, да плаче в следствие на глад, болка или дискомфорт. Това са вродени рефлекси, чиято звукова изява се определя като предшественик на речта.

Етапи:

0м. - първата гласова изява е плачът, викът, непосредствено след раждането;
2-3м. - появяват се първите гърлени звукове, т.нар. “ гукане”. То е много приятно за бебето и трябва да бъде насърчавано от майката;
4м. - поява на гласните звукове;
5м. - поява на устните звукове /билабиални/ - М,П,Б. Причината за първата поява на тези звукове е сукането, тъй като при него се развиват мускулите на устните;
6м. - поява на Т, Д – детето започва да казва “та-та”,” да-да”, без да влага смисъл;започва да разбира интонация, темп, тон на гласа и да реагира на тях; разпознава гласове;
9-10м. - детето може да имитира звукове и да повтаря срички по подражание.Наблюдават се първите опити за образуване на думи.Речниковият запас е от около 10 думи;започва да използва съзнателно несловесни сигнали, за да насочи вниманието на възрастния към обект или събитие.В първите изказвания жестът идва да замести , а не да допълни изказването.Детето търси с поглед предмет при запитване.Знае и реагира на името си.Разбира прости команди в зависимост от ситуацията;
1г. - Произнася 5-10 осмислени думи;
1г. и 3м. - Служи си с повече от 10 думи на “свой език”.Гледа предмет, който е обект на разговор.Разглежда картинки в книжки;
1г. и 6м. –Употребява 15-20 думи.Опитва се да съставя елементарна фраза.Казва “няма”.При въпрос – “Къде е …?” – посочва картинка.Разпознава и посочва една или няколко части на тялото си.
Казва “Няма”;посочва по картинка.
1г. и 9 м.- Произнася изречения от две думи;повтаря името на предмета, който му се посочва.
2г.в. - задава първи въпроси;активният речник се състои от 50 думи;разбира около 300 думи.Детето използва изречения от 3 думи.
2г. и 6 м. - - задава разнообразни въпроси;употребява местоимения , минало време,множествено число.Може да разказва свързано.Назовава правилно поне един цвят.
3г.в. – Може да разказва свързано.Говори за себе си в първо лице /единствено число /”Аз”/.Знае пола си.Рецитира стихчета.Разбира 2-3 предлога.Разказва приказки.Свързва събитията от ежедневието.Сравнява правилно размерите на 2-3 неща.
4г.в. – Назовава 3 и повече цвята.Разказва какво е направило или нарисувало.Разбира по-абстрактни понятия като студ, умора, глад.
5г.в. – разказва история.Сформират се най-сложните звукове
*съскави- с,з,ц
*шушкави- ш,ж,ч,щ
*сонори-р,л
6г.в.- Разпознава и назовава
*цветове
*части на тялото
*дните на седмицата
*месеците
*сезоните
Има ориентация за време и пространство.Брои до 10.
7г.в.- Започва изграждане на писмената реч/съотнасяне на звук с буква/.Развива се способността за самостоятелно разказване и преразказване.
последователността на етапите е задължителна при всички нормално развиващи се деца, но тяхната специфика зависи силно от индивидуалните особености на детето , а така също от различни фактори като пол, социална среда, обучение и т.н.
Границите и продължителността на тези периоди могат да варират, т.е. някои да бъдат по-кратки за сметка на други.
За нарушение в езиковото развитие може да се говори тогава,когато даден етап закъснява с повече от 6 месеца по отношение на приетите норми.
Последици от речевите нарушения:
Езиково-говорните нарушения могат да доведат до някои изменения в психиката на детето.Може да се появи емоционална нестабилност, изнервеност, капризнечене, агресивност.Някои деца осъзнават проблема си , но са безпомощни да го отстранят.търпят обидите и подигравките на децата и често чуват неодобрението на възрастните.
Понякога се стига до загуба на самочувствие, неувереност в собствените възможности не само при дейности, свързани с речта.Някои изпадат в депресивни състояния и се затварят в себе си.Тези кризисни моменти се съпътстват от нощни страхове, нощни напикавания, липса на апетит, слаба мотивация за каквато и да е дейност.
Родителите,учителите и близките трябва да са изключително внимателни и да потърсят съдействието на специалистите
Петя Христева  ЛОГОПЕД, гр. Пловдив

Логопедичен център "Мечо Пух"

Логопедичен Център “ Мечо Пух
е Център, създаден за деца с емоционални, поведенчески и езиково-говорни проблеми, където те да се чувстват желани ,
обичани и подкрепяни; място, на което да идват с желание, да развиват своите умения и да рекласират в спокойна и уютна
обстановка.Центърът е създаден в полза и подкрепа на деца със специални образователни потребности.
При нас те не само развиват своите познавателни компетенции и умения,но и намират
своя начин за развлечение, забавление и хоби; развиват своите способности.

Центърът разполага:
* ЛОГОПЕДИЧНИ КАБИНЕТИ ;
*
ПСИХОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ;
*
ЗАЛИ ЗА АРТТЕРАПИЯ, КОГНИТИВНА И СЕНЗОРНА ТЕРАПИЯ, ПСИХОМОТОРНО ,
ЕМОЦИОНАЛНО
И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
Той е оборудван и обзаведен според най-новите тенденции .Работи се с висококачествени
материали за постигане намаксимално високи резултати.


Услуги
Центърът предлага индивидуални и групови терапевтични сесии при деца :
-С обучителни трудности- разсройства на четене,писане и аритметични умения-дислексия, дисграфия,дискалкулия, акалкулия, Герстман синдром;
-С генерализирано разстройство на развитието /вкл. Ранен детски аутизъм,Синдром на Рет, Деменция на Хелър, атипичен аутизъм, Канер синдром, Аспергер синдром и др./;
-Със заекване;
-С разсройство на импресивната и/или експресивната реч;
-С езиков дефицит /Дисфазия на развитието/;
-С артикулационни нарушения- замени, пропуски и/или изопачавания на звукове;
-С езикови нарушения при епилепсия /вкл.Синдром на Ландау Клефнер/;
-С генетични увреждания;
-С хромозомни нарушения /вкл. Синдром на Даун/;
-С лицево-челюстни деформации- /ринолалии/;
-С детска церебрална парализа/дизартрии/;
-Вербална диспраксия;
-ХАДВ- хиперактивност с дефицит на вниманието /Хиперкинетичен синдром/;
-Слухови увреждания;
- Със специфично разстройство на двигателната функция- проблеми с фина и обща моторика / Синдром на детска тромавост; Диспраксия на развитието /
-С психологични проблеми -
-тревожни състояния
-страхови изживявания
-депресивни състояния и др.

Логопедичен център "Мечо Пух"

Логопед    -  Петя Христева
Диагностика, консултиране и терапия при деца (от 2г.в.) и възрастни с езиково-говорни, емоционални, поведенчески, интелектуални, когнитивни, слухови, двигателни и др. проблеми.
Основател и ръководител на Логопедичен център „Мечо Пух” .
В екипа ѝ работят утвърдени специалисти:психолози, логопеди, специални педагози, сурдопедагог, кинезитерапевт и др.Прилагат се съвременни методи и техники за преодоляване на проблеми.Центровете разполагат със зали за психомоторика, арттерапия, психологични и логопедични кабинети за индивидуална и групова терапия.
Частен ресурсен център.
Провеждат се курсове: „Уча се да говоря”, „Аз говоря наѝ-добре”,”Сръчни ръчички”, Арт ателие, Ѝога и полезна гимнастика, „Умниче”, Подготвителен курс за бъдещи ученици.
skype : logotherapy1
Адрес: гр. Пловдив , ул.”М.Кюри”№1
Тел: 0886 86 66 08